Zelfde als factuuradres
Verzendgegevens toevoegen/bewerken

Gekozen verzendmethode

Geen verzendwijze geselecteerd

Wijzig verzendmethode

Subtotaal:

Geen verzendwijze geselecteerd:

Totaal:

€ 0,00

Leveringsvoorwaarden

Leveringsvoorwaarden Guido Graas Photography

 1. Opgegeven levertijden zullen nimmer zijn te beschouwen als fatale termijnen, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige levering dient Guido Graas Photography derhalve schriftelijk in gebreke te worden gesteld en haar een laatste redelijke termijn voor levering te worden gegund. 

 

 1. Aan de leveringsplicht van Guido Graas Photography zal zijn voldaan door het eenmaal aanbieden van de zaken. Het door afnemer, dan wel door degene die namens afnemer ontvangt, ondertekende ontvangstbewijs, strekt tot volledig bewijs van levering. In geval van niet-afname komen reis-, opslag- en overige kosten voor rekening van afnemer.

 

 1. Wanneer de benodigde gegevens voor de uitvoering van de opdracht niet tijdig door afnemer aan Guido Graas Photography ter beschikking zijn gesteld, worden de leveringsdata opgeschort, in ieder geval met die termijn van de vertraging in het aanleveren van de gegevens.

 

 1. Indien is overeengekomen dat de order in fasen zal plaatsvinden, is Guido Graas Photography gerechtigd de deellevering die tot een fase behoort op te schorten, totdat de afnemer aan al zijn financiële verplichtingen inzake de deellevering heeft voldaan. 

 

 1. Indien afnemer nalatig is met het verrichten van een handeling waarmede hij aan de aflevering van de producten dient mede te werken, zijn de producten met terugwerkende kracht voor risico van afnemer vanaf het ogenblik dat zij voor verzending gereed stonden. 

 

 1. Guido Graas Photography is bij deelleveringen immer gerechtigd voldoende zekerheid van afnemer te verlangen, alvorens verder te gaan met de fasen van aflevering. Weigering van afnemer om de verlangde zekerheid te stellen geeft Guido Graas Photography het recht de overeenkomst te ontbinden, onverminderd haar rechten op vergoeding van onkosten, bedrijfsschaden en winstderving

 

 1. Op overeenkomsten gesloten via de webshop van Guido Graas Photography is het “herroepingsrecht” van toepassing. Dit recht wordt gedefinieerd als: “de mogelijkheid van de afnemer om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand”. De wettelijke bedenktijd bedraagt 14 dagen, welke bedenktijd door Guido Graas Photography wordt gehanteerd voor bestellingen welke zijn geplaatst via de webshop.

 

 1. Bij de aankoop van producten via de webshop heeft afnemer de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door afnemer of een vooraf door afnemer aangewezen en aan Guido Graas Photography bekend gemaakte vertegenwoordiger. 

 

 1. Tijdens de bedenktijd zal afnemer zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan Guido Graas Photography retourneren, conform de door Guido Graas Photography verstrekte redelijke en duidelijke instructies. 

 

 1. Wanneer afnemer gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het product, kenbaar te maken aan Guido Graas Photography. Het kenbaar maken dient afnemer te doen middels verzending van een email aan [email protected], waarbij de pakbon als bijlage dient te worden bijgesloten. Nadat afnemer kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient afnemer het product binnen 14 dagen retour te sturen. Afnemer dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending. 

 

 1. Indien afnemer na afloop van de in lid 2 en 3 genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht respectievelijk het product niet aan Guido Graas Photography heeft teruggezonden, is de koop een feit. 

 

 1. Bij levering van diensten heeft afnemer de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende ten minste 14 dagen, ingaande op de dag van het aangaan van de overeenkomst. 

 

 1. Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal afnemer zich richten naar de door Guido Graas Photography bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies. 

 

 1. Indien afnemer gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening. 

 

 1. Indien afnemer een bedrag betaald heeft, zal Guido Graas Photography dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen. Hierbij is wel de voorwaarde dat het product reeds terug ontvangen is door Guido Graas Photography of sluitend bewijs van complete terugzending overlegd kan worden.